Werken aan EVC

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo leveren inspanningen om EVC in het volwassenenonderwijs te optimaliseren.

 

Kennisnetwerk EVC

In mei 2009 richtte de overheid het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) op. Dit Agentschap legt zich onder meer toe op de kwaliteit en transparantie van EVC-trajecten. Een samenwerking met het EVC-werkveld is hierbij zeer belangrijk. Het AKOV heeft daarom een Kennisnetwerk EVC geactiveerd dat wordt aangestuurd door een Promotorenteam EVC. Het Promotorenteam EVC is actief sinds juni 2009. Het bestaat uit 23 leden die een representatieve vertegenwoordiging vormen voor het Kennisnetwerk. Tot het Kennisnetwerk kunnen alle aanbieders van trajecten van erkenning en/of herkenning van verworven competenties toetreden. Het Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC werken autonoom en onafhankelijk binnen drie door de overheid vastgelegde strategische doelstellingen:

  1. inzetten op kwaliteit van EVC
  2. bijdragen tot meer transparantie van EVC
  3. verbreden van het draagvlak voor EVC

De bedoeling is om expertise en goede praktijken op te bouwen en uit te wisselen rond kwaliteitsvolle (h)erkenningsprocedures, kwaliteitscriteria en betrouwbare methodieken en instrumenten. Promotorenteam en Kennisnetwerk stellen daarnaast ook beleidsaanbevelingen op.

Meer informatie op de website van EVC-Vlaanderen.

 

Projectgroep EVC

A)   ESF-project: "Bekwamer dan je denkt!"

Vanaf september 2014 tot 31 december 2015 liep in de schoot van de stuurgroep/het samenwerkingsverband  volwassenenonderwijs, het ESF-project "Bekwamer dan je denkt!". Het eindrapport kan je hier lezen.

B)   Concordanties nieuwe vs. bestaande opleidingen

De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo werken, in samenspraak met de betrokken centra, concordantietabellen uit om het toekennen van vrijstellingen te vereenvoudigen wanneer nieuwe opleidingsprofielen/leerplannen worden ingevoerd. Er wordt in deze documenten aangegeven voor welke modules uit het vernieuwde leertraject een cursist kan vrijgesteld worden op basis van de behaalde deelcertificaten uit het oude traject.

Hieronder vindt u de concordanties voor: de bakkersopleidingen, slagersopleidingen, ICT-opleidingen, NT1 en Aanvullende Algemene Vorming.

                   1. Bakkersopleidingen

                   2. Slagersopleidingen

    3. ICT-opleidingen

                   4. NT1 (zie bijlage bij leerplannen NT1)

                   5. AAV

                   6. Kappersopleidingen

   7. Bibliotheekopleiding

 

C)   Vrijstellingsproeven

AAV 

In het schooljaar 2011-2012 en 2012-2013 heeft de werkgroep Uniform Toelatings- en vrijstellingenbeleid AAV haar overleg verdergezet met betrekking tot gezamenlijke afspraken voor vrijstellingen  AAV. Het instrument vormt de neerslag van de consensus die bereikt is in de werkgroep.

 

D)   Vrijstellingen AAV - Start to ICT

Naar aanleiding van de vernieuwde ICT-opleidingen werd door de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo in samenspraak met de centra en de Federatie TKO een afsprakenkader ontwikkeld i.v.m. de toekenning van vrijstellingen voor en vanuit de ICT-modules van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming op basis van de modules van de opleiding Start to ICT en vice versa. Klik hier voor het afsprakenkader.

 

E)   Inter-netten afsprakenkader vrijstellingen voor verkorte trajecten Zorgkundige

De verantwoordelijken voor de opleidingen zorgkundige in het volwassenenonderwijs komen al jarenlang samen in het zogenaamde internettenoverleg. In het kader van dit internettenoverleg hebben ze een gemeenschappelijk EVK-kader ontwikkeld dat zich concreet vertaald in "verkorte trajecten". Een verkort traject is een geheel van vrijstellingen op basis van enerzijds de vooropleiding van de potentiële cursist in combinatie van een aantal jaar relevante ervaring in de sector. De systematiek wordt gebruikt door alle Centra voor volwassenenonderwijs. De laatste update van de verkorte trajecten gebeurde in maart 2018. Nieuwe situaties en/of problemen bij de interpretatie van de "verkorte trajecten" worden aan de groep voorgelegd (vooral via mail) en worden daarna bekrachtigd op een eerstvolgende bijeenkomst van het internettenoverleg. Het denken over en de concrete ontwikkeling van de "verkorte trajecten" zijn
een permanent proces. Wellicht worden deze trajecten in de komende jaren opnieuw bijgesteld.

Klik hier voor het afsprakenkader.

 

Start to ICT

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe opleidingsprofielen voor het studiegebied ICT in het secundair volwassenenonderwijs op 1 september 2016, werden uniforme netoverschrijdende vrijstellingsproeven ontwikkeld voor de twee 'start' modules, zijnde 'Aan de slag met ICT' en 'E-communicatie, internet en online diensten'.