BKOT/OKOT (ARCHIEF)


Onderwijskwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) zijn opleidingstrajecten voor niet-leerplichtigen die zowel een beroeps- als een onderwijskwalificatie willen verwerven. 

De invalshoek voor deze trajecten is het knelpunt op of de vraag van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd krijgen cursisten een goede basisvorming en een betere kans tot actief deelnemen aan de samenleving.

Omdat het diplomagerichte opleidingstrajecten zijn, organiseert Onderwijs altijd ofwel het volledige traject, ofwel een gedeelte. Één of meerdere arbeidsmarktactoren bieden in dat geval de overige onderdelen van het traject aan, steeds in afstemming met de onderwijspartner.

Één vorm van onderwijskwalificerende opleidingstrajecten is ‘OKOT ism VDAB’. 

Dit zijn trajecten voor niet-werkende werkzoekenden die zo naast de nodige beroepscompetenties voor het uitoefenen van een knelpuntberoep ook de onderwijskwalificatie verwerven. Dit biedt een grotere kans op duurzame tewerkstelling.  
Om de partners in deze laatstgenoemde trajecten te ondersteunen werd deze site i.s.m. het departement Onderwijs ontwikkeld. Het overkoepelend doel van deze site is om via deze ondersteuning het proces van deze samenwerkingsverbanden te stroomlijnen.

Om toegang tot de site te krijgen kan je je richten tot Rudy Van Sweevelt 
Voor meer informatie over OKOT/BKOT kan je je richten tot Eddy Demeersseman