Vrijstellingen

 

Vrijstellingenbeleid

Het vrijstellingenbeleid in de centra voor volwassenenonderwijs is decretaal de autonome bevoegdheid van elk individueel CVO. Niettemin worden er op uitdrukkelijke vraag van de CVO in een aantal gevallen centrum- en netoverstijgende afspraken gemaakt: 

 

Erkenning van Verworven Competenties

Op 26 april 2019 werd het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties definitief goedgekeurd, kortweg het ‘EVC-decreet genoemd (B.S. 3 juni 2019). Het ‘EVC-decreet’ maakt het mogelijk dat mensen — ook zonder het volgen van een voorafgaandelijke opleiding — een beroepskwalificatie of deelkwalificatie kunnen behalen. Mensen leren immers niet alleen op de schoolbanken, maar verwerven ook competenties bij het uitoefenen van hun job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie. Ongeacht de context waar ze verworven zijn, kunnen die competenties voortaan ook gevalideerd én gecertificeerd worden.